KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - dopolední akreditovaný MPSV podle Zákona o sociálních službách

Termín
3. 7. – 11. 9. 2017
Místo
Ostrava
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 6 890 Kč s DPH

Cílem kvalifikačního kurzu - Pracovník v sociálních službách - je připravit účastníky pro výkon pečovatelské služby v oblasti poskytování obslužné a základní výchovné péče jak uživatelům v ústavních zařízeních sociálních služeb, tak uživatelům terénních sociálních služeb.

S dosaženým vzděláním mohou absolventi kurzu - Pracovník v sociálních službách - pracovat v Domovech pro seniory, ÚSP. Rovněž tak u organizací, které poskytují péči nesoběstačným, nemocným a starým lidem v jejich domácnostech. V těchto službách mohou také pracovat na základě vlastního živnostenského listu.

Obsahová náplň kurzu - Pracovník v sociálních službách - i rozsah je v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Kurz akreditovaný MPSV ČR /zaměřený na pracovní činnost dle § 116, odst.5, písm.a)- na přímou obslužnou péči, písm. b)- na základní výchovnou nepedagogickou činnost ;písm. c)- na pečovatelskou činnost v domásnosti; zákona č. 108/2006Sb.-/

Kurz - Pracovník v sociálních službách - je určen pro: pro absolventy SO, ÚS, ÚSO i s ukončeným základním vzděláním se zájmem o práci v oblasti sociální péče o seniory a občany se zdravotním postižením.

V ceně kurzu - Pracovník v sociálních službách - jsou zahrnuty učební texty.

Cenu kurzu je možné rozdělit na splátky.

Teoretická výuka probíhá 3 dny v týdnu v dopoledních hodinách a praktická výuka je realizovaná v domovech pro seniory v dopoledních hodinách.

Výuka bude zakončena závěrečným písemným testem získaných dovedností a ústní zkouškou. Absolventi na základě úspěšně vykonané zkoušky a kladného stanoviska z odborné praxe obdrží OSVĚDČENÍ O KVALIFIKACI s akreditací MPSV ČR.

Každý účastník kurzu obdrží aktuální informace o volných pracovních místech v oboru

 

Absolventi kurzu - Pracovník v sociálních službách
- získají důležité poznatky o vztazích, chování a přístupech k uživatelům socálních služeb, osvojí si znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro uspokojování potřeb uživatelů v oblasti pomoci při osobní hygieně, stravování, vyprazdňování, spánku, odpočinku, úpravy prostředí a nácviku sebeobslužných úkonů.
Dokáží se orientovat i v problematice péče o klienty s mentální retardací a multihandicapem, osvojí si základy pedagogiky volného času, psychologie a psychopatologie.
Získají vědomosti z oblasti výchovy ke zdraví, ale i o metodách sociální práce, rovněž tak komplexní vědomosti péče o uživatele v domácím prostředí.
 

 

 

Pořadatel

DTO CZ, s.r.o.
DTO CZ, s.r.o.

Místo a termíny

Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava

3. 7. – 11. 9. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 6 890 Kč s DPH
Chci tento termín

Nezávazná objednávka