Podmínky užívání elektronických systémů společnosti LMC s.r.o. (Jobs.cz, Prace.cz) platné do 22.5.2018

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 (dále jen „LMC“) vydává tyto podmínky užívání elektronických systémů LMC ve vztahu ke koncovým uživatelům – fyzickým osobám (dále jen “Podmínky”).

1.2 Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž LMC vstupuje s fyzickými osobami v souvislosti s jejich užíváním elektronických systémů LMC zejména za účelem nalezení zaměstnání.

2. Definice použitých pojmů

2.1. Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:
Elektronické systémy: internetové stránky LMC www.jobs.cz (Jobs.cz), www.prace.cz (Prace.cz) a počítačové programy vytvořené LMC určené k užívání (nejenom) ze strany Uživatelů.
Užívání Elektronických systémů: procházení, čtení a zápis do předem vymezených částí Elektronických systémů při využívání Služeb.
Uživatel: každá fyzická osoba, která používá Elektronické systémy na počítačové síti internet.
Účet: rozhraní, které vzniká na základě registrace Uživatele v Elektronickém systému, díky kterému má Uživatel možnost využívat dalších Služeb.
Profil: Sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Elektronických systémů.
Služby: veškeré služby aktuálně nabízené LMC v rámci konkrétního Elektronického systému uživatelům (například zveřejnění Profilu pro okruh potenciálních zaměstnavatelů určených LMC, využívání vyhledávacích agentů k nalezení odpovídající pracovní nabídky podle zadaných kritérií, atd.).

3. Registrace Uživatele

3.1. Uživatelé jsou povinni se před Užíváním Elektronických systémů zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách
www.jobs.cz a www.prace.cz, po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronických systémů. Registrace Uživatele je bezplatná.

3.2. Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn k Užívání Elektronických systémů.

3.3. Uživatel může svůj Účet v Elektronických systémech kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím formuláře pro kontaktování podpory Elektronických systémů (hypertextový odkaz „Napište nám“), dostupného na internetových stránkách Elektronických systémů. Zrušením Účtu dojde k (i) vymazání Profilu z Elektronických systémů (včetně veškerých vložených informací či dokumentů) a k (ii) automatickému odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Uživatelem LMC v průběhu registrace.

3.4. Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

3.5. Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě. Tudíž každý Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet. Pokud LMC či potenciální zaměstnavatel zjistí, že jeden člověk provedl registraci pod více jmény, LMC si vyhrazuje právo další Účty konkrétního Uživatele bez upozornění odstranit.

4. Průběh Užívání Elektronických systémů

4.1. Užívání některých Služeb je Uživatelům umožněno na základě úspěšné registrace. Takové Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do Elektronického systému po celou dobu existence Účtu.

4.2. Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně, pokud nebude výslovně v případě konkrétní Služby ze strany LMC uvedeno jinak.

4.3. Po registraci bude Uživatel LMC požádán o vytvoření vlastního Profilu, například za účelem jeho prezentace potenciálním zaměstnavatelům. Profil se skládá zejména ze základních údajů o Uživateli, údajů o jeho praxi, vzdělání, jazykových schopnostech či získané praxi z kurzů a školení. Profil má potenciálním zaměstnavatelům poskytovat přehled o nejčastěji poptávaných informacích o Uživateli.

4.4. V případě zadávání údajů do Profilu, které se mají zobrazit potenciálním zaměstnavatelům oprávněným následně Uživatele kontaktovat s případnou nabídkou zaměstnání, budou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Elektronických systémů nejdéle do pěti hodin po řádném odeslání údajů.

4.5. LMC si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné či nereálné (např. pokud nesouvisejí s hledáním práce, obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.). O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není LMC Uživatele povinna informovat.

4.6. LMC si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti Užívání Elektronických systémů (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud Uživatel:

 • minimálně 3 roky neprovedl přihlášení do svého Účtu;
 • rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno LMC či jiných osob;
 • v důsledku nestandardního Užívání Elektronických systémů nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Elektronické systémy a jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Elektronických systémů, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Elektronických systémů, apod.);
 • opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky;
 • činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Elektronických systémů; nebo
 • založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.

5. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

5.1 Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani LMC.

informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o identitě Uživatelů či poptávané pracovní pozici. LMC je oprávněna za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů Uživatele kontaktovat.

5.2 Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel, který tyto informace uložil do Elektronických systémů. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby LMC uchovávala informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele.

5.3 Uživatel tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s Podmínkami pro případné řešení sporu s Uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení Užívání Elektronických systémů Uživatelem, který uvedl informace v rozporu s těmito Podmínkami.

5.4 Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti se Službami především za účelem prezentace Uživatele potenciálním zaměstnavatelům mohou být veřejně přístupné.

6. Nakládání s prezentovanými informacemi

6.1 LMC si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:

 • informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
 • informací se sexuálním podtextem;
 • informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;
 • informací o třetích osobách bez jejich vědomí;
 • informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst LMC nebo jiných osob; nebo
 • informací zjevně nepravdivých.

6.2 LMC je oprávněna kontrolovat obsah informací podle článku 5. a 6. Podmínek. LMC je oprávněna upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s Podmínkami a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat z Elektronických systémů, a to i bez souhlasu Uživatele.

6.3 Uživatel nemá k Profilu žádná vlastnická práva. Zruší-li Uživatel Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany LMC dle těchto Podmínek, veškeré informace o Uživateli (včetně životopisů či uložených oblíbených inzerátů) budou označeny jako smazané, mohou být z Elektronických systémů vymazány a budou odstraněny z jakékoliv veřejné části Elektronických systémů. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním ze strany LMC. LMC je oprávněna ponechat si uložené kopie informací o Uživateli, pokud došlo ke zrušení Účtu ze strany LMC z důvodu porušení těchto Podmínek.

7. Užívání cookies

7.1 Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k Elektronickým systémům LMC.

7.2 V rámci Elektronických systémů používá LMC cookies za těmito účely:

 • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby LMC byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele;
 • základní nastavení Elektronických systémů i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

7.3 Elektronické systémy mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti LMC slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:

 • Google Analytics – LMC používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
 • Visual Website Optimizer – Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Visual Website Optimizer na konkrétních webových stránkách zde: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php;
 • Crazy Egg – pro účely vytváření heatmap (analýza využití stránek LMC);
 • konverzní kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky LMC;
 • Google AdWords – LMC může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky LMC, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby LMC. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.

7.4 V nastavení prohlížeče může Uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek, zejména pokud jde o účely uvedené v bodě 7.2.

8. Odpovědnost LMC

8.1. Přístup k Účtu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. LMC nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

8.2. LMC jakožto provozovatel Elektronických systémů, který není agenturou práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, negarantuje Uživatelům nalezení vhodné pracovní příležitosti ani trvání případného pracovního nebo obdobného poměru.

8.3. LMC neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení LMC. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli LMC. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně LMC, zavazuje se LMC bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. LMC bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.

9. Autorská práva a ochranné známky

9.1 Veškerý obsah Elektronických systémů je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím LMC, popřípadě jejích poskytovatelů licence.

9.2 Uživatel není oprávněn Užívat Elektronické systémy nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMC. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronických systémů ze strany Uživatelů.

9.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu LMC jsou zakázány.

10. Rozhodné právo

10.1. Právní vztah mezi Uživatelem a LMC se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.

11. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Elektronických systémech

11.1 LMC prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. LMC byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 20. 8. 2001 pod číslem registrace: 0011059/001. V případě některých Služeb může LMC figurovat v pozici zpracovatele osobních údajů.

11.2 LMC prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb Uživateli, zpracovává na základě jejich souhlasu uděleného v rámci registrace Uživatele, popř. na základě souhlasu uděleného Uživatelem příslušnému správci či na základě smlouvy s příslušným správcem. LMC je oprávněna obrátit se na Uživatele jakožto subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

11.3 LMC si (v souladu s poskytnutým souhlasem se zpracováním osobních údajů během registrace) vyhrazuje právo nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které Uživatel uvedl ve svém Profilu. Informace o Uživatelích nebudou ze strany LMC poskytnuty třetím osobám.

11.4 Uživatelé berou na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronických systémech jsou ze strany LMC zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany LMC dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.

12. Korespondenční údaje

12.1 Korespondenční údaje LMC jsou následující:
LMC s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
fax: 224 811 566

12.2. Pro kontaktování LMC elektronickou cestou klikněte prosím na kontaktní formulář na www.lmc.eu.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. LMC je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek ji LMC Uživateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s ní Uživatel měl objektivní možnost seznámit.

13.2. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 6. 2014.

13.3. Pro subjekty využívající Elektronické systémy v souvislosti se svým podnikáním platí samostatné Všeobecné obchodní podmínky LMC, které lze nalézt v elektronické podobě na www.lmc.eu/cs/obchodni-podminky/vseobecne-obchodni-podminky/.