Účetnictví a daňová evidence (s praktickým příkladem fiktivní firmy)

Termín
30. 10. – 13. 12. 2017  + 1 další termín
Místo
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 14 000 Kč s DPH

Naučte se účetnictví a k tomu speciálně i daňovou evidenci podnikatelů. Budeme prakticky pracovat s reálnými doklady a daňovými formuláři. Připravíme vás pro praxi. Vhodné pro začátečníky!

S tímto akreditovaným rekvalifikačním kurzem se  naučíte zpracovávat podvojné účetnictví, jež je doménou převážně právnických osob (například s.r.o. nebo a.s.) a ve druhé části kurzu se naučíte zpracovávat daňovou evidenci podnikajících fyzických osob. Navíc získáte oficiální Osvědčení o rekvalifikaci.

Komu je kurz určen

Tento rekvalifikační kurz se skvělé hodí pro začátečníky, protože po vás nebude vyžadovat předchozí znalosti. Ale využiji jej také ti, kdo chtějí získat celostátně platné Osvědčení o rekvalifikaci.

Vstupní požadavky: kurz je akreditován MŠMT a vstupním požadavkem je minimálně ukončené středoškolské vzdělání výučním listem nebo maturitou

Počet hodin: 138 vyučovacích hodin

Obsah kurzu:

Modul Základy účetnictví:

 • podstata, význam a funkce účetnictví, účetní doklady, účetní výkazy, účtový rozvrh
 • účtování na účtech, pokladna, bankovní účet, ceniny, peníze na cestě
 • zaúčtování bankovních úvěrů a půjček, pohledávek a závazků z obchodních vztahů, poskytnutých a přijatých záloh, cizí měny v účetnictví
 • zásoby – způsob účtování A i B, inventarizace zásob
 • výpočet a účtování mezd, základy účtování DPH
 • dlouhodobý majetek – hmotný, nehmotný, finanční, pořízení, zařazení, odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku, technické zhodnocení, inventarizace u dlouhodobého majetku 

Modul Účetnictví pro pokročilé:

 • přijaté a poskytnuté zálohy s DPH, ostatní a jiné pohledávky a závazky, reklamace, zápočty
 • zúčtování se zaměstnanci, cestovní náhrady, účtování daní a dotací, opravné položky a odpisy pohledávek
 • přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení a dohadné účty
 • účtování pohledávek a závazků vůči společníkům, založení společnosti, rozdělování hospodářského výsledku, rezervy
 • náklady a výnosy z účetního a daňového pohledu
 • výpočet a zaúčtování účetního hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně z příjmů, účetní závěrka, uzavření účetnictví

​Modul Praktický příklad z podvojného účetnictví:

 • účtování na skutečných dokladech – naúčtujete počáteční zůstatky, roztřídíte doklady, zaúčtujete z nich vyplývající účetní případy, vypočítáte mzdy a odpisy u dlouhodobého majetku, zinventarizujete zůstatky na jednotlivých účtech, vyčíslíte účetní hospodářský výsledek, sestavíte účetní výkazy (rozvahu a výkaz zisků a ztrát), sestavíte daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a účetnictví uzavřete
 • opakovací příklady a konzultace k probírané látce v modulu Základy účetnictví a v modulu Účetnictví pro pokročilé

​Modul Daňová soustava ČR:

 • soustava daní, daňový řád, registrace k daním, daň z příjmů
 • silniční daň – Zákon o silniční dani, praktický příklad na silniční daň se sestavením daňového přiznání
 • daň z přidané hodnoty – Zákon o DPH
 • praktický příklad na DPH na reálných dokladech (evidence DPH, sestavení daňového přiznání, souhrnné hlášení)

Modul Daňová evidence:

 • obsah a forma daňová evidence
 • evidence majetků a závazků, příjmů a výdajů
 • sociální a zdravotní pojištění
 • závěrka u daňové evidence

​Závěrečná zkouška:

 • písemnou formou
 • trvání zkoušky 2 hodiny

Zakončení: Posluchač musí úspěšně absolvovat závěrečnou zkoušku. Po jejím úspěšném absolvování posluchač obdrží Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Číslo akreditace: MSMT-4145/2015-1/144

Dopolední výuka: 8:30 - 13:40 hod, kurz probíhá 3-4x týdně
Odpolední výuka: 14:30 - 19:40 hod, kurz probíhá 3-4x týdně

Registranti Úřadu práce ČR, mohou tento kurz získat ZDARMA.  Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme jak na to.

 

RECENZE absolventů kurzu:

"Kurz byl pro mě velmi přínosným. Rozšířila jsem si povědomí o tomto pro mne doposud absolutně vzdáleném oboru. Pochopila jsem souvztažnosti v účetnictví, začala jsem se orientovat v daňových zákonech. Myslím, že bych byla schopna se začít tomuto oboru věnovat profesně. jednoznačně kurz hodnotím velmi pozitivně a ráda bych poděkovala za profesionální přístup lektorů. Pani lektorka na modulu Daňová soustava obohatila kurz svými bohatými zkušenostmi z praxe. Velmi vstřícná a ochotná vysvětlit dotazy i momo náplň. Pan lektor na modulu Daňová evidence ochotně a jasně vysvětlil problematiku “daňové evidence”. Vždy odpověděl na všechny otázky.Školící materiály jasné, komplexní, výstižné. Velmi hodnotím praktické příklady.Kurz mohu jen doporučit."

 

"Kurz byl naplněn maximálně, veškeré podkady pro výuku mi postačují pro vykonávání mé budoucí profese účetní. Učebnice i příklady jsou velice přehledně zpracovány a úplně přehledně se z nich člověk všemu naučí a porozumí.
Obě lektorky my daly tolik infomací i z praxe, že jsem všemu plně rozuměla a na jakýkoliv dotaz, týkající se účetnictví a daní, mi plně zodpověděly. Velmi moc jim děkuji za získané informace a zaškolední do účetnictví.
Školící materiály učebnice i sbírky příklad jsou přehledné a srozumitelné. K tomuto kurzu nemám žádné připomínky, jen velké poděkování."

Pořadatel

Kurzy Sprint s.r.o.
Kurzy Sprint s.r.o.

Místo a termíny

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec

30. 10. – 13. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 14 000 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: dopolední kurz (od 8:30 do 13:40h)

U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha

6. 11. – 19. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 14 000 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: dopolední kurz (od 8:30 do 13:40h)

Nezávazná objednávka