REKVALIFIKAČNÍ KURZ Truhlář (kód: 33-56-H/01) - úplná profesní kvalifikace s možností získání výučního listu

Místo
Praha
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 35 000 Kč s DPH

Jedná se o soubor dvou samostatných po sobě jdoucích rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Truhlář (kód: 33-56-H/01).

Autorizovaná osoba: AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA -Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Cílem tohoto rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušek konaných v souladu s hodnoticím standardem profesních kvalifikací Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) a Stavební truhlář (kód: 33-002-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon těchto profesních kvalifikací v praxi.

Vzdělávání v obou rekvalifikačních kurzech je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání dané profesní kvalifikace.

Uchazeč absolvuje rekvalifikační program (navazující dva rekvalifikační kurzy) v celkovém rozsahu 450 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 150 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí a probíhá v odborných učebnách. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut. Výuka praxe v rozsahu 300 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností.
Výuka praxe probíhá v odborných dílnách školy (300 hodin), které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů a ve firmách
(až 80 hodin z daných 300).

Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Truhlář nábytkář společně s osvědčením o profesní kvalifikaci Stavební truhlář tvoří úplnou profesní kvalifikaci a tím umožňují uchazeči se přihlásit na AKADEMII ŘEMESEL PRAHA k závěrečné zkoušce a získat
bez předchozího studia výuční list oboru Truhlář (kód: 33-56-H/01), (písemná, praktická a ústní část). Předložením všech osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

 

Naučíme Vás:
odborné způsobilosti Truhlář – dle klasifikačního standardu v Národní soustavě kvalifikací 

Název - Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství 3

Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků 3

Orientace v technických podkladech pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků 3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků 3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro opravy a rekonstrukci nábytku 3

Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků 3

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.) 3

Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva 3

Montáž a demontáž nábytku 3
Montáž a osazování vestavěného nábytku 3

Montáž a osazování oken a dveří 3

Montáž a výměna kování u oken, dveří a nábytku 3

Sestavování podlah na bázi dřeva 3

Sestavování obkladů na bázi dřeva a plastů 3

Oprava, úprava a rekonstrukce nábytku 3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů 3

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů 3

Nakládání s odpadem z výroby a montáže 3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce 3

Základní orientace ve výkresové stavební dokumentaci 3

 

Systém výuky v kurzu 450 hodinová dotace:
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 7 měsíců vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin.

Celková cena rekvalifikačního programu k získání úplné profesní kvalifikace: 35 000 Kč
Částka zahrnuje: 23 000 Kč za kurzy, 12 000 Kč za zkoušky před autorizovanou osobou; závěrečná zkouška s výučním listem je pro uchazeče zdarma!

 

Cenu za rekvalifikační kurz a zkoušku hradí sám uchazeč, nezaměstnaným osobám Úřad práce nebo případně zaměstnavatel v rámci zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

 

Termíny kurzu:
Během školního roku zahajujeme tento rekvalifikační program vždy koncem září / začátkem října.

Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení:
ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče.

Těšíme se na Vás!

Pořadatel

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294
Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294

Lektor

Ing. Václav Karafiát
Ing. Drahomíra Karafiátová
Petr Štěpán
Ing. Josef Mareš

Místo konání

Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha
Doplňující informace k ceně: Osvobozeno od DPH.

Nezávazná objednávka