REKVALIFIKAČNÍ KURZ Zedník (kód: 36-67-H/01) - úplná profesní kvalifikace s možností získání výučního listu

Místo
Praha
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 27 000 Kč s DPH

Jedná se o soubor dvou navazujících rekvalifikačních kurzů k získání úplné profesní kvalifikace oboru Zedník (kód: 36-67- H/01).

Autorizovaná osoba: AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Cílem tohoto rekvalifikačního programu je připravit uchazeče
na úspěšné vykonání zkoušek konaných v souladu s hodnoticím standardem profesních kvalifikací Montér zdicích systémů (kód: 36-056-H) a Omítkář (kód: 36-057-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon těchto profesních kvalifikací v praxi.
 

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním dvou zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání dané profesní kvalifikace.

Uchazeč absolvuje rekvalifikační program (navazující dva rekvalifikační kurzy) v celkovém rozsahu 320 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 90 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí a probíhá v odborných učebnách. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut. Výuka praxe v rozsahu 230 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností.
Výuka praxe probíhá v odborných dílnách školy (230 hodin), které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů a ve firmách
(až 100 hodin z daných 230).

Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Montér zdicích systémů společně s osvědčením o profesní kvalifikaci Omítkář tvoří úplnou profesní kvalifikaci a tím umožňují uchazeči se přihlásit na AKADEMII ŘEMESEL PRAHA k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Zedník (kód: 36-67- H/01), (písemná, praktická a ústní část). Předložením všech osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč při splnění určitých podmínek získat živnostenské oprávnění.

Naučíme Vás:
Odborná způsobilost Zedník - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací
Název - Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 3

Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty 3

Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty 3

Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů 3

Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek 3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky 3

Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací 3

Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání 3

Provádění a opravy vícevrstvých omítek 3

Provádění a opravy tenkovrstvých omítek 3

Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí 2

Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní 3

Provádění svislých konstrukcí z betonu 3

Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě 3

Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu 3

Zdění komínů jednovrstvých 3

Stavění komínů vícevrstvých 3

Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť 3

Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce 2

 

Systém výuky v kurzu - 320 hodinová dotace:
Výuka probíhá 2x týdně po dobu 4 měsíců vždy v odpoledních hodinách od 14:00 hodin.

Celková cena rekvalifikačního programu k získání úplné profesní kvalifikace: 27 000 Kč.
Částka zahrnuje: 15 000 Kč za kurzy, 12 000 Kč za zkoušky před autorizovanou osobou; závěrečná zkouška s výučním listem je pro uchazeče zdarma!

Cenu za rekvalifikační kurz a zkoušku hradí sám uchazeč, nezaměstnaným osobám Úřad práce nebo případně zaměstnavatel v rámci zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

Termíny kurzu:
Během školního roku zahajujeme dva kurzy – konec září a v únoru

Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení:
ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče.

Těšíme se na Vás!

Pořadatel

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294
Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294

Lektor

Petr Provazník

Místo konání

Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha
Doplňující informace k ceně: Cena je osvobozena od DPH.

Nezávazná objednávka