Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Chystáte se na rekvalifikaci? Co platí, když ji chcete proplatit od úřadu práce

Tipy a články: Chystáte se na rekvalifikaci? Co platí, když ji chcete proplatit od úřadu práce

Změnit obor, ať už od základu, nebo v návaznosti na to, co už člověk zná, je správný krok, zejména pokud je problém sehnat práci s dosavadní kvalifikací, nebo se po absolvování rekvalifikace rýsuje šance na lépe placené místo. Rekvalifikační kurzy si může každý zaplatit sám, ale existuje i možnost, že takové vzdělání uhradí úřad práce. Za jakých podmínek?

Rekvalifikační kurz si pochopitelně může každý zaplatit sám. Pak není potřeba se ničím omezovat. Pokud by však zájemce chtěl, aby mu rekvalifikační kurz úřad práce uhradil, musí nejprve splňovat podmínky, které jsou uvedeny na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

  1. Být v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání.
  2. Mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace).
  3. Být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese.
  4. Rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa.
  5. Rekvalifikace musí být účelná – po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Zabezpečená nebo zvolená rekvalifikace?

Pokud chcete absolvovat rekvalifikaci „proplacenou“ úřadem práce, můžete si vybrat ze dvou možností – tzv. zabezpečenou nebo zvolenou rekvalifikaci.

  • Tu první zajišťuje příslušný úřad práce, to znamená, že nejprve vybere spolu se žadatelem vhodnou rekvalifikaci a posléze najde i rekvalifikační zařízení, u kterého ji žadatel absolvuje.
  • V případě zvolené rekvalifikace si sám žadatel vybírá její zaměření i zařízení, u kterého ji absolvuje.
  • V obou případech je nutné vyplnit požadované formuláře.

Nejprve si vše dojednejte

Ať už si vyberete zabezpečenou nebo zvolenou rekvalifikaci, musíte se v obou případech dohodnout předem s příslušným úřadem práce. Je plně na jeho zvážení, jestli rekvalifikaci uhradí. Proto se obraťte nejdříve na svého zprostředkovatele/ku nebo na referát zaměstnanosti a poradenství a o zvolenou rekvalifikaci požádejte.

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za žadatele, pokud ho na rekvalifikaci doporučí a uzavře s ním, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Nelze tedy nejprve absolvovat rekvalifikaci a teprve po té žádat úřad práce o úhradu její ceny.

POZOR! Pokud zájemce rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, je v dohodě o rekvalifikaci stanovena povinnost, že uhradí plně její náklady.

Dbejte na vstupní podmínky

Při výběru rekvalifikace se zajímejte o vstupní požadavky pro vstup do rekvalifikačního kurzu, které určuje přímo rekvalifikační zařízení. U řady kurzů to může být například základní schopnost práce na počítači. Bez ní není možné je absolvovat.

Jak je to s podporou při rekvalifikaci?

V čem se zabezpečená a zvolená rekvalifikace liší, je nárok na podporu. Ten vzniká jen žadatelům o rekvalifikaci zabezpečenou úřadem práce.

 Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

 Po dobu účasti na zvolené rekvalifikaci nárok na podporu nevzniká.

Ať už jste po rekvalifikaci nebo ne, projeďte nabídky na Prace.cz, kde si každý vybere to správné zaměstnání.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz