Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Mzda a nejčastější otázky z právní oblasti

Právní rádce: Mzda a nejčastější otázky z právní oblasti

Jednostranné snížení mzdy zaměstnavatelem

OTÁZKA: Je možné, že dnes už zaměstnavatelé nebudou propouštět zaměstnance pro nadbytečnost s odstupným, ale prostě sníží plat na minimální částku, aby tak zaměstnanec odešel sám? Je možné takto za stejnou práci snížit mzdu zaměstnanci, jehož průměrná mzda je řekněme třeba 20 000 a vykonává stále stejnou práci?

ODPOVĚĎ: Jednostranný mzdový výměr je dokument, který zaměstnanec neodsouhlasuje, pouze ho převezme jako informaci o výši jeho mzdy. Pokud dochází ke zvýšení/snížení mzdy – zaměstnanec dostane od zaměstnavatele nový mzdový výměr s novou výší mzdy. Jeho souhlas zde není potřeba.

Mzda, ale také může být sjednána a to v dvoustranném dokumentu, obvykle v pracovní smlouvě (k vyjádření souhlasu jsou zde podpisy obou smluvních stran) nebo může být sjednána i v samostatné dohodě – opět se souhlasem obou stran. Stává se ovšem, že  dokument bývá nazván jako mzdový výměr, ale nalezneme v něm znaky dvoustranné dohody – jsou tam tedy výslovně uvedeny dvě strany jako strany smluvní, dokument obě strany podepisují na důkaz souhlasu – v tomto případě bez ohledu na to, jak je dokument nazván, je rozhodující jeho obsah – kterým je vzájemná dohoda zaměstnance a zaměstnavatele o mzdě. V případě změny této dohody, tedy při zvýšení/snížení mzdy je  však vždy nutný souhlasobou smluvních stran.

Uvedená pravidla platí bez ohledu na výši mzdy. Výkon stejné práce může mít vliv pouze u případného nerovného zacházení vzhledem k ostatním zaměstnancům zaměstnavatele.

OTÁZKA: Podepsala jsem pracovní smlouvu, ve které není uvedeno, že mzdový výměr tvoří nedílnou součást smlouvy. Pouze se zavazuje poskytnout zaměstnanci mzdu podle zákona 265/2006 Sb. Mzdový výměr mi byl pouze předán bez podpisu obou stran. Má zaměstnavatel právo mi změnit mzdový výměr na libovolně nižší částku bez mého souhlasu a tím mě donutit k okamžitému rozvázání pracovního poměru?

ODPOVĚĎ: Pokud se opravdu jedná o mzdový výměr, ve kterém Vás zaměstnavatel stanovil jednostranně mzdu, tak je skutečně možné, aby Vám ji jednostranně snížil. Samozřejmě musí respektovat princip minimální a zaručené mzdy a princip stejné mzdy za stejnou práci. Více podrobností naleznete odpovědích výše. Mzdový výměr je obvyklý u zaměstnanců dělnických profesí, popřípadě u zaměstnanců mimo management. Pokud jde o Váš dotaz k okamžitému rozvázání pracovního poměru v případě snížení mzdy, nebude možné z Vaší strany tento institut využít. Zákoník práce zaměstnancům umožňuje zrušit pracovní poměr okamžitě pouze ve dvou specifických případech uvedených v § 56 zákoníku práce – jednostranné snížení mzdy v případě, kdy je mzda stanovena jednostranně, však mezi nimi není. V případě, že nebudete tedy chtít za sníženou mzdu pracovat, budete se muset se zaměstnavatelem na skončení pracovního poměru dohodnout, popřípadě dát výpověď.

OTÁZKA: Může mi zaměstnavatel snížit mzdu, aniž by mě na to upozornil a tím pádem nedal ani nový mzdový výměr? Je to napadnutelné a popř., jde se dovolat ochrany soudní cestou, když jsem tímto přišel o práci?

ODPOVĚĎ: Jako zaměstnanec máte právo vědět, jak jste za svoji práci odměňován. Podle ustanovení zákoníku práce platí, že pokud dojde ke změně Vaší mzdy, a to bez ohledu na to, jestli jde o zvýšení nebo snížení, je zaměstnavatel povinen Vám tuto skutečnost písemně oznámit nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Písemnou informaci zde představuje právě nový mzdový výměr. Pokud Váš zaměstnavatel výše uvedenou zásadu porušuje, jedná se o přestupek, resp. správní delikt. Proti takovému jednání se můžete bránit dáním podnětu Státnímu úřadu inspekce práce, který v těchto případech může zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Soudní cestou svoje práva můžete samozřejmě bránit vždy (v rámci zákonných lhůt), doporučuji Vám případně se ještě před tímto krokem poradit s právníkem, kterého detailněji seznámíte s celou situací.

Jednostranné snížení mzdy zaměstnavatelem a následné propuštění

OTÁZKA: Zaměstnavatel mi snížil mzdu, aniž by mi po dva měsíce předložil nový mzdový výměr. Jelikož jsem s tímto způsobem nesouhlasil, tak jsem byl propuštěn, je to právně v pořádku?

ODPOVĚĎ: Záleží na konkrétních okolnostech, za kterých jste byl propuštěn, a na důvodech, na kterých zaměstnavatel Vaše propuštění založil. Zaměstnavatel Vám smí dát výpověď pouze z důvodů vymezených zákoníkem práce a mezi tyto důvody rozhodně nepatří projevení nesouhlasu zaměstnance s výší jeho mzdy.

Zvýšení mzdy

OTÁZKA: O kolik, jak a jestli vůbec si v současné situaci lze říci o zvýšení mzdy v případě, že ve společnosti o 100 lidech, které se daří a nemá nyní problémy? Pracuji 7 měsíců na střední vedoucí pozici s ohodnocením lehce pod celorepublikovou průměrnou mzdou a zbytek mzdy mi tvoří prémie (50-75%)? Výsledky své práce naplňuji očekávání, na kterých jsme se domluvili při nástupu.

ODPOVĚĎ: Neexistuje standard, kterým se zvyšování mzdy řídí. Záleží na konkrétních okolnostech a samozřejmě spokojenosti Vašeho zaměstnavatele s prací, kterou odvádíte. Vzhledem k momentální obtížné hospodářské situaci je těžké zobecňovat, jak zaměstnavatel zareaguje, ale zkuste mu předestřít argumenty, které jste zde použil. Nic jiného Vám bohužel poradit nemůžu.

Pozdní a neúplné vyplácení mzdy

OTÁZKA: Zaměstnavatel mi nevyplácí mzdu v termínu a v plné výši, mohu okamžitě zrušit pracovní poměr? Nebo je lepší využít zákona o nahlášení platební neschopnosti v nabídce úřadu práce, aby peníze vymáhal stát, a my jsme je dostali přes pracovní úřad?

ODPOVĚĎ: V případě, že zaměstnavatel Vám nevyplatil mzdu nebo jakoukoliv její část do 15 dnů po uplynutí termínu, ve kterém se mzda u zaměstnavatele vyplácí (datum splatnosti mzdy většinou naleznete v pracovní smlouvě nebo ve mzdovém výměru) můžete s ním zrušit pracovní poměr okamžitě – tedy bez výpovědní doby. V takovémto případě máte nárok na odstupné ve výši trojnásobku Vašeho průměrného měsíčního výdělku. Průměrný výdělek se vypočte z předchozího kalendářního čtvrtletí, a započtou se do něj kromě mzdy i příplatky za práci přesčas, odměny, atd. Průměrný výdělek většinou bývá o něco vyšší než výdělek základní.
Rovněž se můžete obrátit na Státní úřad inspekce práce, s tím, že Vám zaměstnavatel nevyplácí celou mzdu ve stanoveném termínu a dopouští se tak přestupku, resp. správního deliktu. Žádost o uspokojení mzdových nároků si můžete rovněž podat na úřad práce. Více informací naleznete na Integrovaném portálu MPSV.

Otázky, které individuálně pokládáte JUDr. Nataše Randlové, budou hromadně zodpovězeny jednou za měsíc v Právním rádci na Prace.cz.

Autor: JUDr. Nataša Randlová

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz